Rechten & plichten

Merem Medische Revalidatie

 1. De behandelend revalidatiearts informeert patiënt* over zijn ziektebeeld, de voorgestelde behandeling, de vooruitzichten en eventuele risico’s bij behandeling en de gevolgen van het achterwege laten van behandeling. Op grond daarvan beslist de patiënt of hij toestemming geeft voor behandeling.
 2. De leden van het behandelteam hebben de inspanningsverplichting om de patiënt naar beste vermogen te behandelen.
 3. De leden van het behandelteam behandelen de aan hen ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk en de arts verleent op diens verzoek de patiënt inzage in zijn (elektronisch) medisch dossier. Inzage aan derden wordt slechts verleend als de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. Bij de planning van afspraken voor behandeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de patiënten. Merem heeft de inspanningsverplichting om geplande afspraken doorgang te laten vinden. Slechts bij uitzondering kan een behandeling uitvallen. De patiënt wordt hiervan zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren, door de afdeling planning op de hoogte gesteld.
 5. Gedurende de behandeling wordt de patiënt geïnformeerd over de voortgang van de behandeling en worden eventuele bijstellingen in het behandelplan met hem overlegd en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Indien de patiënt niet akkoord gaat, wordt in overleg het behandelplan aangepast en wordt opnieuw om akkoord gevraagd of wordt de behandelingsovereenkomst beëindigd.
 6. De arts en de patiënt kunnen de behandelingsovereenkomst beëindigen. Indien de arts de behandelovereenkomst beëindigt gebeurt dit conform de zorgvuldigheidsvereisten genoemd in de KNMG richtlijn.

Patiënt

 1. De patiënt heeft een identificatieplicht. Dit houdt in dat de patiënt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens: de identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
 2. De patiënt heeft een indicatie voor revalidatie geneeskundige behandeling en is verwezen voor advisering en/of behandeling door een revalidatiearts. Indien er sprake is van een wettelijke vertegenwoordiger, wordt onder patiënt, zo nodig tevens verstaan: ouder(s) / verzorger(s), partner of andere naaste verwanten.
 3. De patiënt beantwoordt de vragen van de arts en behandelaars die relevant zijn in het kader van onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling naar beste weten en verstrekt alle inlichtingen en medewerking die voor de behandeling nodig zijn.
 4. De behandeling vangt aan nadat de patiënt kenbaar heeft gemaakt kennis genomen te hebben van de diagnose, indicatie en voorgestelde revalidatiebehandeling, deze te hebben begrepen en ermee te hebben ingestemd. Door het aanvangen van de behandeling gaat de patiënt de behandelingsovereenkomst aan.
 5. De patiënt gaat ermee akkoord dat de leden van het behandelteam informatie uitwisselen over alle gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling naar beste vermogen uit te kunnen voeren. Indien de patiënt beperking wenst in deze informatie-uitwisseling, geeft hij dat aan de revalidatiearts aan.
 6. Ten behoeve van de continuïteit in de behandeling, komt de patiënt op gemaakte afspraken. Indien de patiënt door omstandigheden een behandeling moet verzuimen, doet hij dit in overleg met de betrokken behandelaar. Kan de patiënt wegens omstandigheden een behandeling niet volgen, meldt hij dit zo vroeg mogelijk, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren, bij de afdeling planning.
 7. Tijdens zijn behandeling houdt de patiënt zich aan algemeen geldende normen. Wordt onaanvaardbaar gedrag geconstateerd dan handelt de zorgverlener conform de maatregelen beschreven in de huisregels.
 8. Indien sprake is van problemen in de relatie tussen behandelaar(s) en patiënt, bespreekt de patiënt dit met zijn behandelaar. In het uiterste geval informeert de patiënt de revalidatiearts. De revalidatiearts probeert dan bij te  dragen aan een oplossing.
 9. De patiënt is persoonlijk aansprakelijk voor de kosten van de behandeling. Veelal wordt de revalidatiebehandeling vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Voor zover dit met de zorgverzekeraar is overeengekomen zal de nota voor behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar worden gestuurd. Indien de patiënt zelf de nota van behandeling ontvangt draagt hij zorg voor voldoening van de rekening binnen één maand na dagtekening van de nota. 
 10. In alle gevallen waarin de patiënt niet in staat is om zelfstandig te beslissen (dit moet eerst formeel worden vastgesteld), beslist de wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiging is in de wet vastgelegd.
 11. De patiënt bespreekt eventuele ontevredenheid over de aard of de inhoud van de behandeling met de revalidatiearts. Indien de bespreking niet tot tevredenheid leidt en een geschil ontstaat, legt de patiënt zo nodig een klacht voor aan de klachtencommissie.

 

* Waar staat ‘patiënt’ kan ook gelezen worden ouder(s) / verzorger(s) van het kind of wettelijk vertegenwoordiger(s). In de tekst wordt hij/zijn gebruikt maar geldt ook voor zij/haar.