Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit, veiligheid & privacy staan bij ons voorop. Dat geldt voor de dagelijkse zorg, maar ook voor het strategisch beleid. Bij Merem willen we dat onze cliënten een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. We willen dat onze cliënten de beste zorg krijgen, volgens professionele normen. Daarmee is Merem een aantrekkelijke contractpartner voor zorgverzekeraars. Daarom streven wij naar een open veiligheidscultuur. Transparantie en inzicht in de kwaliteit van onze zorg zijn erg belangrijk voor onze organisatie, net als het continu verbeteren van de door ons geleverde zorg.

Kwaliteitsbeoordeling

Voor onze HKZ-certificering beoordeelt een extern bureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De toetsing is op basis van de HKZ-norm voor medisch specialistische revalidatie.

Veiligheidsmanagement (VMS)

De veiligheid van onze patiënten is vanzelfsprekend binnen al onze locaties. Om de zorg zo veilig mogelijk te maken, werken we volgens het landelijke Veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

HKZ-certificering

Merem Medische Revalidatie heeft het HKZ keurmerk Medische Specialistische Revalidatie. Daarnaast heeft Merem ook het certificaat ISO 9001 voor longrevalidatie en de behandeling voor morbide obesistas en diabetes. 

Kwaliteitsvenster

Indicatoren als patiënttevredenheid en wachttijden meten en we jaarlijks en zijn te vinden op de website van Revalidatiecheck.nl

Uitkomstmaten

COPM is een cliëntgericht meetinstrument en richt zich op drie gebieden: zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. Met COPM meten we de door onze cliënten ervaren problemen in het dagelijks handelen. Deze stellen we centraal in onze behandeling. COPM heeft twee doelen: de belangrijkste problemen achterhalen en de veranderingen meten in het beeld dat de cliënt heeft van zijn handelen tijdens de behandeling.

Patiënten enquête

Na de revalidatie vragen we onze cliënten hoe ze de zorg en onze omgang met hen hebben ervaren. Zo meten we onze kwaliteit en krijgen we een goed beeld van hoe de cliënten onze behandeling hebben beleefd en hoe we ons verhouden tot andere revalidatiecentra. Het is prettig om te horen waar onze cliënten tevreden over zijn, maar minstens zo belangrijk om te horen wat beter kan en moet.

Risicoanalyses

Op veel verschillende momenten doen we risicoanalyses. Waaronder ook de prospectieve risicoinventarisaties (pri’s), een aanvulling op andere methoden om risico’s in kaart te brengen. Bij pri’s lichten we een zorgproces door om de risico’s eruit te halen of in ieder geval te beperken. We maken sowieso risicoanalyses bij grote veranderingen in de organisatie en bij het actualiseren en opstellen van onze behandelprogramma’s. Maar ook als we nieuwe apparatuur aanschaffen, waarmee we bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken. De risicoanalyse bepaalt onder andere welke maatregelen we nemen om incidenten te voorkomen.

Leren van fouten

Een bekend spreekwoord luidt: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor ons. Uiteraard doen we er alles aan om fouten te voorkomen en leren we van onze fouten. Gelukkig is er binnen Merem een goede cultuur om incidenten te melden. Daarom zijn we alert en zeker bereid om meldingen te doen. We analyseren de meldingen om te kijken wat er misging, wat daarvan de oorzaken of redenen zijn en welke maatregelen we moeten nemen om herhaling te voorkomen. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen informeren we u over een mogelijk incident dat u overkwam. We bespreken dit met u en nemen het incident op in uw dossier.

Calamiteiten

Een calamiteit is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen ‘een niet beoogde of onverwachtse gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt heeft geleid of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft gehad’. Bij een calamiteit voert de calamiteitencommissie een onderzoek uit. Deze commissie bestaat uit medische en andere relevante (zorg)professionals vanuit verschillende disciplines, die niet betrokken zijn geweest bij de calamiteit. De voorzitter van de commissie is een externe, onafhankelijke deskundige. De raad van bestuur bepaalt op basis hiervan welke verbeteringen nodig zijn om een soortgelijke calamiteit in de toekomst te voorkomen binnen Merem. Vanzelfsprekend informeren we de cliënt en/of zijn of haar familie over de calamiteit en betrekken we hen bij het onderzoek. Ook zorgen we voor nazorg aan cliënt, familie én de betrokken medewerker.

Elke calamiteit melden we bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In 2017 was er één calamiteit; Het rapport is te downloaden.
In 2018 waren er geen calamiteiten binnen Merem.
In 2019 waren er geen calamiteiten binnen Merem.
In 2020 waren er geen calamiteiten binnen Merem.
In 2021 waren er geen calamiteiten binnen Merem.
In 2022 waren er geen calamiteiten binnen Merem.

Audits

Ook audits en veiligheidsrondes geven ons zicht op de kwaliteit die we leveren. Zo kijken we of we ons aan onze eigen afspraken houden en waarin we ons kunnen verbeteren.

Verbetermaatregel

Elke verbetermaatregel vanuit welke bron dan ook (interne en externa audits, veilig incidenten melden, prospectieve risicoinventarisaties, klachten van cliënten, calamiteiten, wettelijke verplichtingen, eisen toezichthouders) nemen we op in ons verbeterregister. We volgen een ingevoerde verbetermaatregel continu en na een bepaalde tijd evalueren we of de verbetermaatregel het gewenste effect had. Zo borgen we de Plan Do Check Act-cyclus.

Privacy (AVG - Functionaris Gegegevensbescherming

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat er nieuwe Europese privacyregels (AVG) van kracht zijn geworden per 1 mei 2018. Ook wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat we aan de nieuwe wetgeving voldoen. Merem gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zo heeft Merem een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, maar hebben wij ook de verschillende privacy verklaringen aangepast.

Voor foto- en filmopnamen zonder behandeldoeleinden geldt dat zonder toestemming van de afdeling marketing & communicatie er op het terrein en/of in de gebouwen van Merem niet gefilmd en/of gefotografeerd mag worden. Merem heeft een camerabeleid opgesteld ten behoeve van de veiligheids- en toegangscontrole van het terrein in Hilversum en de gebouwen. 

Contact gegevens Functionaris Gegevensbescherming

Mw. C.H. Straus – van der Waal

FG nummer: FG000918

Soestdijkerstraatweg 129

1213 VX Hilversum

035 -6881534

functionarisgegevensbescherming@merem.nl

 

Privacy statements