vooruitgang

Gemiddeld een 9,2 op Zorgkaart Nederland

"Het hele longrevalidatie team is goud waard. Van bijna immobiel met 24 uur zuurstof ben ik na 10 weken zonder zuurstof met rollator lopend naar huis gegaan. Hun kennis en kunde, maar zeker ook empathie is van ongeschatte waarde. Longrevalidatie bij Merem is het grootste geschenk dat je als longpatiënt kunt krijgen."

Gemiddeld een 9,2 op Zorgkaart Nederland

Onze missie

Wij zijn een organisatie van gedreven experts met het hart op de juiste plek. Dagelijks helpen we honderden mensen met hun revalidatie, om hen op de best passende manier (weer) mee te laten draaien in de maatschappij. De behandeling is net zo belangrijk als het resultaat ervan, en wij weten uit ervaring dat dit samen makkelijker gaat dan alleen. Dus staan we altijd voor onze patiënten klaar en geven nooit op.

Ons doel

Vastberaden om iedereen die bij ons komt succesvol te laten revalideren, brengen we je stap voor stap dichter bij je doel. Dit doen wij met de Merem Methode. Een compleet stappenplan, opgesteld door een team van specialisten, met daarin een inventieve en persoonlijke behandeling. Je revalideert waar mogelijk zo dicht mogelijk bij huis.

Als expertisecentrum werken we intensief samen met revalidatiepartners, dichtbij of ver weg, die net zo bevlogen zijn als wij. Onze kennis en expertise delen we namelijk graag. Alles om jou vooruit te helpen.

Onze waarden / waar wij in geloven

Gedreven. We staan altijd voor je klaar en geven nooit op. Alles om jou vooruit te helpen.
Vernieuwend.  We denken in mogelijkheden en creëren oplossingen.
Met aandacht.  Bij ons voel je je gezien, gehoord en begrepen.

 

Merem Medische Revalidatie. Een leven met meer mogelijkheden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Merem Medische Revalidatie is eindverantwoordelijk voor onze gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt ondersteund door een eigen secretaris. Belangrijke gesprekspartners zijn de medische staf, het managementteam, de ondernemings- en cliëntenraad.

Onze raad van bestuur bestaat uit twee leden. Zij hebben een gezamenlijke statutaire eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en staan in een collegiale verhouding tot elkaar. Bekijk het jaarverslag van Merem Medische Revalidatie 2023 en het beleid vergoeding onkosten en aannemen van geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Samenstelling

 

 

Mw. Drs. S.D. van Vegten,

voorzitter (sinds 01-05-2015)

Mw. dr. P.H. Goossens.

Lid (sinds 1 juni 2020)

 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op ons beleid. Deze raad bestaat uit vier vaste leden. Alle leden voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de nu geldende Zorgbrede Governancecode. Binnen Merem adviseert de Raad van commissarissen ook de Raad van Bestuur. Bekijk de toezicht visie.

Samenstelling

 • Mw. mr L. Liezenberg, voorzitter (voorzitter sinds 01-01-2022, lid sinds 01-12-
  2015), CEO Novagraaf Group

 • Dhr. drs. J.J. Schoo MBA-H, lid (sinds 01-01-2022), lid van de Raad van
  Bestuur van Rijnstate, lid en voorzitter van twee adviescommissies van de
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

 • Mw. mr. M. Janssen-Witteveen, lid (sinds 01-04-2016), Partner van Doorne
  Advocaten en Notarissen (tot 1 mei 2018), Rechter (vanaf 1 april 2020), Lid
  Raad van Toezicht - NVvC (2020), Bestuurslid Stichting Vrienden van Hospice
  Kajan (2020), Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen (vanaf 1
  januari 2021).

Medische staf

Iedere medische specialist bij Merem die eindverantwoordelijk is voor een medische behandeling, is lid van de medische staf. Het stafbestuur geeft leiding aan deze medische staf. De medische staf adviseert de Raad van Bestuur advies over strategische en tactische zaken, voornamelijk op medisch gebied. De Raad van Bestuur, de medische staf en de medisch specialisten zelf zijn samen verantwoordelijk voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Samenstelling

Mw. M. van Disseldorp, voorzitter

Mw. A. Wisseling, lid

Strategie en Financiën

In het strategisch beleidsplan 2021-2025 van Merem staan de hoofdlijnen van het beleid van Merem Medische Revalidatie. Het financiële overzicht van Merem kunt u nalezen in het Bestuursverslag 2023.

 

ANBI STATUS

De belastingdienst erkent Merem Medische Revalidatie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U vindt hier onze jaarcijfers 2023

Ondernemingsraad

Merem heeft een ondernemingsraad, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. Onze ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en geeft advies aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers van belang zijn. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de onderneming regelingen van personeelsbeleid vaststelt en bij personele gevolgen van beleidsbeslissingen. De ondernemingsraad streeft naar een goed arbeidsklimaat en is vanuit haar eigen visie en deskundigheid betrokken bij het ontwikkelen van beleid. Ze toetst daarnaast de uitvoering van het beleid binnen Merem.

Samenstelling

De ondernemingsraad bestaat uit negen leden, die onder andere zorgen voor goede communicatie met de achterban. Elke zes weken is er een overlegvergadering tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. Hierin wordt het beleid binnen Merem besproken. De agenda’s en notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en zijn voor alle medewerkers toegankelijk. Ook de adviezen en instemmingsbrieven, het OR-jaarverslag en de nieuwsbrieven worden intern verspreid.

Voor meer informatie is de ondernemingsraad per e-mail bereikbaar: or@merem.nl

Cliëntenraad

Merem heeft een actieve cliëntenraad, op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze raad komt op voor de belangen van cliënten en geeft de Raad van Bestuur advies over onderwerpen die gaan over cliëntenbeleid. De cliëntenraad wordt betrokken bij de ontwikkelingen binnen Merem, om mee te denken vanuit het perspectief van cliënten. Op uitnodiging, maar ook op eigen verzoek.

Er geldt een adviesrecht en een verzwaard adviesrecht over bepaalde onderwerpen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Zo adviseert de cliëntenraad de Raad van Bestuur over zaken als organisatiewijzigingen, kwaliteit van de zorg, het klachtenreglement en rookbeleid. Een paar keer per jaar bezoekt een aantal leden van de cliëntenraad de organisatie en loopt mee met o.a. veiligheidsrondes. Bekijk de folder van de Cliëntenraad.

Samenstelling dagelijks bestuur

De cliëntenraad telt op dit moment vier leden, die zo goed mogelijk Merems cliënten vertegenwoordigen. De raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vier keer met aanwezigheid van de raad van bestuur.

Voor meer informatie is de cliëntenraad per e-mail bereikbaar: clientenraad@merem.nl 

 

Meer weten over de leden van de cliëntenraad? Lees dan hun verhalen.

 

Nieuwsbrieven cliëntenraad

 

Jaarverslagen cliëntenraad