Lid Raad van Toezicht

Over Merem Medische Revalidatie
Een wereld waarin iedereen meedoet! Dat is de missie van Merem Medische Revalidatie. Als een van de oudste revalidatiecentra is Merem uitgegroeid tot het huidige revalidatiecentrum dat intensieve medische revalidatie behandelingen aanbiedt voor kinderen, jongeren en volwassenen. De combinatie van revalidatie expertise, kindergeneeskunde en longgeneeskunde zorgt ervoor dat Merem als een van de weinige centra in Nederland een breed pallet revalidatiebehandelingen kan aanbieden.

Korte Historie
Merem vindt zijn oorsprong in het meer dan 100 jaar geleden opgericht Gooisch kinderziekenhuis dat kinderen met een beperking behandelde en een school voor gehandicapte kinderen stichtte. Met het veranderen van de financieringsstromen voor speciaal onderwijs en zorg is de mytylschool afgesplitst om als zelfstandige school door te gaan binnen de stichting voor speciaal onderwijs De Kleine Prins. De intensieve samenwerking tussen speciaal onderwijs en kinderrevalidatie is sindsdien blijven bestaan om de zorg, onderwijs en ontwikkeling van het kind optimaal te bevorderen. Om die reden zijn revalidatiezorg en speciaal onderwijs altijd bij elkaar gehuisvest. Sindsdien heeft Merem het medisch specialistisch revalidatieprogramma uitgebreid met behandelingen voor jongeren en volwassenen.

De long expertise bij Merem (voorheen Heideheuvel) is al meer dan 50 jaar een begrip vanwege zijn behandeling van kinderen met complexe longproblematiek. Kinderen die toentertijd opgenomen waren in het astmacentrum verbleven vaak meer dan een jaar intern en ontvingen onderwijs vanuit een eigen studiehuis. Merem is sindsdien uitgegroeid tot één van de vijf longcentra in Nederland voor de behandeling van complex chronische longziektes voor kinderen en volwassenen. Dit is verder uitgebreid met een tak complex chronische ziektes voor kinderen met een focus op long, diabetes en obesitas.

Recent zijn de klinische locaties Huizen (voorheen De Trappenberg) en Hilversum samengevoegd op de hoofdlocatie in Hilversum. Op deze locatie verzorgt Merem nu de klinische en poliklinische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast biedt Merem poliklinische programma's voor volwassenen in de ziekenhuizen in de wijde omgeving (Tergooi, Flevoziekenhuis, St Jansdal) aan, en verzorgt het revalidatiebehandelingen voor kinderen van 0-20jr bij de mytylschool en therapeutische peutergroepen in Almere en Lelystad, vergelijkbaar met de situatie in Hilversum. De artsen doen consulten in de meeste ziekenhuizen in Midden-Nederland. Patiënten komen tegenwoordig niet alleen uit de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het behandelgebied strekt zich uit tot groot midden Nederland en voor een aantal expertises ook landelijk met een intensieve samenwerking met de nabije academische centra (zoals UMC Amsterdam en UMC Utrecht).

Een aantal kengetallen uit 2020
Omzet 2020: 32M Euro
Operationeel resultaat: 1.2M Euro
Aantal patiënten per jaar: 5000 consultair, 3000 in behandeling
Aantal FTE: 280
Aantal artsen: 28

Divisie kinderen:
De divisie kinderen omvat de kinderkliniek voor kindergeneeskunde (voor kinderen met complex chronische aandoeningen als astma, diabetes, obesitas), de poliklinische kinderrevalidatie van 4-20jr van de mytylschool en TPG (therapeutische peutergroep 0-4jr) en de intensieve revalidatie dagbehandeling voor kinderen (semikliniek). De divisie kent drie locaties: Hilversum, Almere, Lelystad.

Divisie volwassenen:
De divisie volwassenen omvat de klinische en poliklinische revalidatie en complex chronisch longbehandeling voor volwassenen op hoofdlocatie Hilversum.

Divisie ziekenhuizen:
De divisie ziekenhuizen verzorgt de poliklinische revalidatie voor volwassenen als zelfstandige 'shop in shop' binnen het ziekenhuis van Almere (Flevoziekenhuis) en Lelystad (St Jansdal).

Zorglogistiek:
De afdeling zorglogistiek verzorgt de optimale planning van de behandelingen van patiënten, behandelaren en artsen.

24-uurs zorg:
De divisie 24-uurs zorg werkt nauw samen met de divisie kinderen en volwassenen om de opnames van patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Het verpleegkundig team kent specialistische kinderverpleegkundigen en coaches voor de begeleiding van de kinderen en een team revalidatie en longverpleegkundigen voor volwassenen.

Ontwikkelingen in de revalidatie zorg
De zorg ontwikkelt zich in een snel tempo. Innovatie in de behandeling en de ontwikkeling in geneesmiddelen zorgt ervoor dat patiënten steeds sneller het ziekenhuis verlaten en eerder overgaan naar een revalidatiecentrum. Het (klinisch) revalidatie traject kan hierdoor eerder starten waardoor de kans op succes verbetert en patiënten eerder in eigen omgeving (dichter bij huis) poliklinisch verder kunnen worden behandeld. Echter, het betekent ook dat patiënten met korter hersteltermijn in het ziekenhuis en steeds meer complexe aandoeningen overgaan van het ziekenhuis naar klinische revalidatie. Deze overgang stelt de nodige eisen aan de huisvestingvoorzieningen en zorgexpertise in de kliniek. Samenwerking tussen revalidatieartsen, meerdere specialismen van het ziekenhuis en de verpleegzorg zal mede hierdoor steeds verder intensiveren. Een belangrijke reden waarom Merem haar revalidatiecentrum dicht bij het ziekenhuis wil houden. Bij overgang naar poliklinische revalidatie zal de samenwerking met gezondheidscentra, eerstelijnsparamedici, huisartsen en thuiszorg verder intensiveren om behandeling van de patiënt naadloos over te laten gaan naar het netwerk dichtbij huis en in de wijk. Het Merem medisch revalidatieteam is daarbij de verbindende schakel tussen 'cure & care', tussen ziekenhuis & thuis. Merem zal daarom steeds meer nadruk leggen op het persoonlijk revalidatieplan voor de individuele patiënt met een duidelijke begeleiding van klinisch naar poliklinisch naar zorg, dichtbij en in het netwerk, om de overgang zo naadloos mogelijk te laten zijn en resultaten langdurig vast te houden.

 

Het breder belang van revalidatie
Revalidatie wordt daarnaast steeds meer als preventieve behandeling ingezet om het succes van complexe operaties te verhogen. Recent onderzoek waarbij revalidatie als preventieve behandeling is ingezet bij darmoperaties wijst uit dat patiënten minder lang op de IC liggen en jaarlijks alleen al voor darmoperaties twee IC bedden per ziekenhuis worden uitgespaard, puur door in een revalidatieprogramma vooraf patiënten lichamelijk en geestelijk beter voor te bereiden (verbeteren van conditie, bewuste voeding, wegnemen van angst, etc.). Ook is er veel kruisbestuiving tussen revalidatie en topsport. Het onderzoek binnen Merem over de manier waarop conditie opgebouwd wordt bij kwetsbare patiënten in het revalidatieprogramma heeft de coaches van het nationaal zwemteam geholpen prestaties van de zwemmers te verbeteren. Revalidatie is immers topsport! Dit is ook de reden dat Merem steeds meer de kruisbestuiving tussen zorg en bedrijfsleven (rondom sport, voeding, gaming, wearables en sensors) zal opzoeken om haar revalidatie expertise breder in te zetten bij preventie, herstel en nazorg.

Visie van Merem Medische Revalidatie
De dynamiek in de zorg en het speciaal onderwijs is nog lang niet voorbij. De impact van onder meer de ontwikkeling in digitalisering, demografie en kosten zullen steeds sneller hun weerslag hebben op de manier waarop speciaal onderwijs en zorg zullen worden geleverd. Merem zal de bedrijfsvoering hier flexibel en duurzaam op moeten inrichten. Daarnaast moeten diensten voortdurend worden aangepast naar de laatste stand van wetenschap, praktijk en innovatie.

Merem neemt haar maatschappelijke rol hoog op en zal samen met zorgverzekeraars en partners verder investeren in een gezonde balans tussen kosten en kwaliteit, transparant zijn over haar resultaten en toegevoegde waarde van zorg. Merem gelooft in een verdere samenwerking met het bedrijfsleven om innovaties toe te voegen aan haar behandelprogramma's en succesvolle pilots die bijdragen aan het realiseren van haar visie uit te rollen. Meegaand met de ontwikkelingen in de zorg en onderwijs sector, maar ook vanuit de afspraken die zijn gemaakt met de minister van VWS in het hoofdlijnen akkoord met de verschillende zorgpartners, heeft Merem haar visie aangescherpt. In het kort wil Merem haar missie ‘door grenzen te verleggen werken we aan een wereld waarin iedereen meedoet’, doelbewuster en met beter resultaat realiseren dan haar concurrenten. Met een persoonlijk zorgplan zorgt Merem dat haar patiënten sneller, dichter bij huis het revalidatieresultaat langer vasthouden, zodat patiënten op hun manier de draad weer kunnen oppakken in hun eigen opgebouwde leven.

De missie, visie en kernwaarden zijn samen met de Raad van Toezicht en de medische staf opgesteld en vastgelegd in het strategie document 'op weg naar een nieuw Merem' en vormt de basis voor de strategische agenda de komende jaren.

Profielschets kandidaat
In verband met het geplande aftreden van een lid Raad van Toezicht als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn, is er per 1 januari 2022 een vacature voor een nieuw lid Raad van Toezicht met affiniteit voor de zorginhoudelijke portefeuille.

Algemeen profielschets:

 • Affiniteit met de doelstelling en de functie van Merem Medische Revalidatie.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord bij te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Merem en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Merem stellen.
 • Strategisch inzicht en het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

 

Kernbegrippen van de Raad van Toezicht van Merem zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en wijsheid, transparantie, legitimiteit en verantwoordelijkheid.

Specifieke functie eisen
Het toekomstig lid van Raad van Toezicht heeft een op zorg gerelateerd profiel, met name op het gebied van de digitalisering van zorg en/of het maatschappelijk debat over zorg en weet diens ervaring en visie op zorg in algemene zin in te zetten voor de organisatie. Hij of zij dient zorg te dragen  voor de kwaliteit van zorg gerelateerde portefeuilles (inclusief innovatie en onderzoek) en stelt de maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal.  Aanvullend op de algemene profieleisen is onderstaand profiel voor u van toepassing:

 • U heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de (ziekenhuis)zorg en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector.
 • U heeft inzicht in het kwaliteitsbeleid en de processen van de (ziekenhuis)zorgverlening.
 • U bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de digitale transformatie van de zorgsector en bijbehorende innovaties.
  U bent gemiddeld een dagdeel per maand beschikbaar, deels onder kantoortijd en deels daarbuiten.


Honorarium
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT. Merem is ingedeeld in klasse IV.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent voor deze functie van lid Raad van Toezicht zien wij graag uw sollicitatie tegemoet. Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk maandag 20 september 2021. U kunt uw sollicitatie rechtstreeks richten aan Charlotte Straus, bestuurssecretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, via cstraus@merem.nl

Houdt u er rekening mee dat gesprekken ingepland worden op vrijdag 1 oktober 2021 tussen 9:00 – 12:00 uur. Gesprekken vinden plaats met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Charlotte Straus via 06 – 11 77 60 70. We beantwoorden graag al uw vragen.