Header voor mensen

Aandoeningen

Bij ons kan je terecht voor medisch specialistische revalidatie bij o.a. complex chronisch longfalen, amputatie, spierziekten, neurologische aandoeningen, voetproblemen en oncologische aandoeningen. We behandelen verschillende aandoeningen voor zowel volwassenen als kinderen.

Aandoeningen

Aandoeningen voor:

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
C­ere­bra­le ­par­ese
Com­ple­x c­hro­nis­ch ­lon­gfa­len
Ch­ron­isc­he ­pij­n &­ ­ver­moe­idh­eid
CV­A (­ber­oer­te)
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Multiple Sclerose (MS)
Spierziekten
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
V­oet­pro­ble­men
Mu­lti­tra­uma