Header voor mensen

Aandoeningen

Bij ons kan je terecht voor medisch specialistische revalidatie bij o.a. complex chronisch longfalen, amputatie, spierziekten, neurologische aandoeningen, voetproblemen en oncologische aandoeningen. We behandelen verschillende aandoeningen voor zowel volwassenen als kinderen.

Volwassenen
Kinderen
B­een­amp­uta­tie
Ch­ron­isc­he ­pij­n
Com­ple­x c­hro­nis­ch ­lon­gfa­len
CV­A (­ber­oer­te)
C­ere­bra­le ­par­ese
Dw­ars­lae­sie
Ha­nda­and­oen­ing­en ­& p­ols­aan­doe­nin­gen
Multiple Sclerose (MS)
Mu­lti­tra­uma
N­iet­ aa­nge­bor­en ­her­sen­let­sel
Onc­olo­gis­che­ re­val­ida­tie
Spierziekten
V­oet­pro­ble­men